La qualificació de deficiències a la ITE

Com és habitual els decrets que regulen les cèdules, les ITE’s i altres “certificats de qualitat a l’edificació” es modifiquen i apareixen a un bon ritme. Val a dir que moltes vegades sembla aquests canvis estan més motivats per motius polítics o per mantenir ocupats a tècnics i legisladors que pel que de millora objectiva aporten. Demagògia! diran. Que em diguin perquè les condicions d’habitabilitat canvien cada tres anys. És que les necessitats de salubritat i confort de l’ésser humà s’actualitzen amb la velocitat i freqüència del “what’s app”?

Però no ens desviem: El Decret del 67/2015 substitueix el de 2010 i pel que fa a la qualificació de les deficiències aporta novetats: s’afegeix la qualificació de deficiència important. A continuació fem una enumeració dels tipus de deficiències amb la explicació del decret i un exemple de cadascuna.

  • Deficiència Molt Greu

Deficiencias muy graves: son las que, por su alcance y gravedad, representan un riesgo inminente y generalizado para la estabilidad del edificio y la seguridad de las personas y bienes, y requieren una intervención inmediata consistente en el desalojo del edificio o la adopción de otras medidas de carácter urgente y cautelar, que pueden incluir la ejecución de obras o, en su caso, la declaración de ruina del edificio.

En l’exemple d’un bloc plurifamiliar de principi de segle amb estructura de fusta podem apreciar que en el forjat de planta baixa hi ha hagut un col·lapse parcial de l’estructura. S’aprecia que les bigues de fusta sense escairar han patit un deteriorament fruit de l’atac d’insectes xilòfags, corcs probablement, que ha minvat considerablement la seva secció resistent.

Posteriorment a la qualificació de molt greu que suposarà el desallotjament de l’edifici s’haurà de realitzar un projecte de rehabilitació estructural per a que l’edifici recuperi les condicions de seguretat adequades al seu ús.

2013-08-17 12.44.32.jpg

viga carcoma.jpg

  • Deficiència Greu

Deficiencias graves: son las que, por su incidencia, representan un riesgo inminente para la estabilidad o la seguridad de determinados elementos del edificio o graves problemas de salubridad, que presupongan un riesgo para la seguridad de las personas o bienes, y que requieren en una primera fase la adopción de medidas cautelares y en una segunda fase la ejecución de las obras para subsanar estas deficiencias.

En el cas del següent exemple podem apreciar en les vigues de formigó armat del forjat de coberta un deteriorament important. Les bigues han perdut gran part de la seva secció, s’aprecia inclús l’armat longitudinal i estreps. Les barres estan oxidades i en alguns punts presenten exfoliació. Això suposa que la patologia és greu ja que aparentment està compromesa l’estabilitat de l’element. El formigó presenta un escrostonament que deixa troços en perill de despreniment i això és molt important ja que també suposa un risc per a les persones. Un despreniment pot causar danys importants a tercers. En aquest cas seria obligatori prendre mesures cautelars: marquesines de protecció a carrer, emmallat dels elements, inclós apuntalaments dels elements si es considerés necessari.

També seria convenient prescriure proves addicionals i proves del formigó per determinar quina és la patologia: si és per ciment aluminós per exemple o potser per una deficient impermeabilització de coberta.

DSC_0007DSC_0010.JPG

  • Deficiència Important 

Deficiencias importantes: son las que, a pesar de no representar en un principio un riesgo inminente ni para la estabilidad del edificio ni para la seguridad de las personas, afectan su salubridad y funcionalidad, al haberse constatado un proceso gradual de pérdida de las prestaciones básicas originarias, que hace necesaria una intervención correctora que no puede quedar relegada a trabajos de mantenimiento.

En el cas de l’exemple ens trobem en un pati interior en un bloc de l’eixample. És un pati obert sense claraboia, les seves façanes són revocades i pintades, els buits de les obertures no tenen escopidors . Les deficiències  són regates en el suport sense tapar, forats d’antigues instal·lacions, i els revestiments estan molt deteriorats: presenten taques i fisures. Moltes d’aquests defectes es podrien considerar lleus no obstant la gravetat rau, més que en el deteriorament dels revestiments, en la existència de forats de dimensió considerable que comprometen l’estanqueïtat de la façana pels que pot entrar l’aigua, animals no desitjats i a nivell de confort i eficiència energètica suposen una deficiència important.

Tot i que no és objecte de la ITE plantejar les solucions (aquestes s’han de plantejar en un projecte de rehabilitació) és remarcable la importància delements que protegeixen les façanes i eviten el seu deteriorament al llarg dels anys. Aquests elements, com ara ràfecs de coronació, escopidors a les finestres, motllures als brancals, gàrgoles, claraboyes, moltes vegades és consideren obsolets i propis d’arquitectures pasades però s’ha de considerar la importància que tenen en la conservació i durabilitat de les façanes.

DSC_0960.JPG

  • Lleu

Deficiencias leves: son aquellas no incluidas en los apartados anteriores, que hacen necesaria la realización de trabajos de mantenimiento preventivo y/o corrector para evitar su agravamiento, así como que puedan provocar la aparición de nuevas deficiencias.

Un exemple seria el següent de les fotos: hi ha una presència d’humitat important a l’interior de la fulla de la façana que ha degradat l’enguixat i pintura d’acabat. Probablement, la patologia és la següent: absència d’un element de escopidor degudament construit i el deficient segellat i tapajunts de la carpinteria (p.ex. peça impermeable amb un vol respecte façana fent goteró i solapaments a les “jambas”) en el buit de la façana. En aquest cas es qualificaria com a lleu perquè afecta a la caixa d’escala, si afectés a una entitat habitatge es qualificaria com a important.

DEF-ESCALA 1.jpg

DEF-VENT ESCALERA.jpg

Podeu consultar altres novetats important del que regula la ITE del 2015 en aquest article que varem fer aquí .

Es rellevant notar que hi ha un marge ampli d’ interpretació pel tècnic que realitza la ITE i, molt més important, un marge ampli a la interpretació del tècnic del departament d’habitatge que revisa la ITE. A tall d’exemple, una deficiència d’humitats per capil·laritat en un mur d’un edifici pot ésser considerada important o lleu depenent de molts factors que no estan detallats a la normativa de la ITE i que depenen d’aquests tècnics implicats en el procés. La majoria d’edificis de Barcelona tenen problemes de capil·laritat i han tingut problemes de capil·laritat des de la seva construcció no obstant per la dificultat tècnica i econòmica que suposa la solució no s’han reparat la patologia si no els símptomes.

3 Replies to “La qualificació de deficiències a la ITE”

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s