EXN. Informe de exoneración

Si tu casa es una legalmente una vivienda y te han dicho que necesitas la cédula de habitabilidad para vender. Pero la casa no se encuentra en condiciones de habitabilidad y necesita ser reformada para tener la cédula de habitabilidad. Entonces lo que necesitas es un informe de exoneración para vender sin cédula de habitabilidad.

¿Qué dice la normativa?

La normativa que regula la exoneración de tener cédula al vendedor de un immueble vivienda es el Decret de Habitabilitat 141/2012 en concreto es el Artículo 10 y dice así:

“Quan l’habitatge usat o preexistent hagi de ser objecte de rehabilitació o d’enderrocament. En el supòsit de rehabilitació, l’exoneració comporta l’obligació de presentar al fedatari públic autoritzant un informe emès per una persona tècnica competent, en què s’acrediti que l’habitatge pot obtenir la cèdula d’habitabilitat un cop executades les obres de rehabilitació necessàries per complir la normativa tècnica d’habitabilitat. En aquests supòsits els registradors han de fer constar, en una nota marginal a la inscripció, que l’habitatge transmès resta subjecte a l’execució de les obres de rehabilitació o d’enderrocament. Aquesta nota marginal es cancel·la amb la presentació de la cèdula d’habitabilitat un cop finalitzades les obres de rehabilitació o, en el cas d’enderrocament, amb la certificació municipal acreditativa de l’enderrocament realitzat amb un informe emès per una persona tècnica competent que confirmi l’enderrocament. “

Nuestros precios

Contacta con nosotros